Algemene voorwaarden
1. Algemene voorwaarden
De verkoopsite www.dogsjoy.be  is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor elke internetgebruiker.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van dog’s joy  en op alle met U gesloten overeenkomsten.
Eenieder die een op de site te koop aangeboden produkt bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.
Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.
 
2. Bestellen
Bestellingen kunnen via de online winkel of per e-mail op dogsjoy@skynet.be  geplaatst worden.
U gaat een verkoopsovereenkomst aan zodra U uw bestelling verzonden hebt in de online bestelprocedure of per e-mail  en deze door Dog’s Joy in behandeling werd genomen met andere woorden van het moment dat  U op “verzenden” klikt,  wordt de bestelling definitief bevestigd en geregistreerd en is de verkoop definitief gesloten.
Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen wordt eraan herinnerd dat  Uw bestelbon  wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.
Uw bestelbon wordt  geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt wordt bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager,en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen.
Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Dog’s Joy.
Dog’s Joy heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.
 
3. Prijzen
De in de laatst verschenen internetpagina van Dog’s Joy vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij U aan de internetsite te raadplegen.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Dog’s Joy bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld op de site.

Alle producten met vermelding "gratis thuis geleverd "vallen onder de maatregel van "artikelen in aanbieding".
Dog’s Joy is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan U door te berekenen.
 
4. Betalingen 
Bestellingen worden pas uitgeleverd na voorafbetaling van het
totaalbedrag op rekening van :
 

Naam & adres        

                                Dog’s Joy
                                Meirelos 9
                                9800 Deinze
                                BTW BE 0552 856 745

IBAN                       BE 45 1430 8992 7589

BIC                            GEBABEBB

Bank                         Fintro
                                   Warandeberg 3B
                                   1000 Brussel

 

 
 
Let op : vermeld altijd bij Uw overschrijving de datum van bestelling en de naam die op het ontvangstadres staat.
De betaling moet binnen de 7 dagen na orderbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven.
 
5. Levering
Alle bestellingen worden naar het opgegeven adres verzonden (geen postbus adressen). Dog’s Joy is niet verantwoordelijk indien een aan huis geleverde zending retour komt door een adresfout of onvolledig adres. Let er dus steeds op dat u het juiste en volledige adres invult.
De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Dog’s Joy besteedt de verzendingen uit en is derhalve niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door U bestelde produkten.
Dog’s Joy levert de bestelling met bekwame spoed af. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het normaal maximum 14 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
Dog’s Joy doet zijn best opdat alle door U bestelde produkten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij U zo vlug mogelijk om samen met U te beslissen. Dog’s Joy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een produkt.
Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Dog’s Joy in overleg met U een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt U dit tot 7 dagen na uw bestelling bij  ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
 
6.Retourzendingen
U heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen tot 7 dagen na levering te retourneren. Evenwel dient u eerst Dog’s Joy hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden retour.
De teruggezonden artikelen dienen ongeopend,onbeschadigd en ongebruikt in hun originele verpakking teruggezonden te worden. Daarnaast dienen zij voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde paketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.

Artikelen die in aanbieding staan en voedingen worden niet geruild of geretourneerd!

Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Dog’s Joy U de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend –en verzekeringskosten en een administratiekost voor kredietering van €5.00, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
Retourzendingen van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
 
7. Garantie
Dog’s Joy biedt de door de wet voorziene garanties.
Dog’s Joy is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling van een artikel door de klant of transportfirma.
Elk probleem met betrekking tot beschadiging of tekortkoming van een artikel moet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk of persoonlijk gemeld worden aan dogsjoy@skynet.be (het bewijs van de datum van ontvangst moet door de koper steeds aangetoond worden).
Bij eventuele teruggave moeten alle artikelen schoon en droog zijn, zoniet worden ze zondermeer teruggeven of teruggestuurd.
 
8. Geschillen 
Het Belgisch recht is van toepassing.